Äriruumi kasutusleping


Sakus,

Saku Valla Spordikeskus kui Saku Vallavalitsuse hallatav asutus, registrikood 75028826,aadress Tallinna mnt.10, Saku alevik Saku vald Harjumaa, 75501, edaspidi nimetatud Üürileandja, mida esindab põhimääruse alusel Saku Valla Spordikeskuse juhataja LauraViiroja, ja Klubi/MTÜ/ eraisik, edaspidi nimetatud Üürnik, edaspidi eraldi nimetatud Pool ning ühiselt nimetatud Pooled, võttes aluseks Saku Vallavalitsuse 17.september 2019 korralduse nr. 474  sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:

1. Ruumide üürile andmine

1.1. Üürileandja annab Üürnikule tasu eest kasutamiseks Üürileandja valitsemisel oleva äriruumi(edaspidi lepingu ese) asukohaga Tallinna mnt.10 Saku alevik Saku vald. Tähtaja möödumisel leping ei pikene automaatselt. Tähtaja möödumisel võivad Pooled sõlmida uue lepingu.

1.2. Lepingut rakendatakse alates lepingu sõlmimisest ja kehtib kuni lepingust tulenevate kõigikohustuste täitmiseni.

2. Üüri ja muude kulude suurus ja tasumise kord

2.1. Üürnik kohustub maksma Üürileandjale Lepingu eseme kasutamise eest üüri vastavalt hinnakirjale. Üürile lisandub käibemaks, kui lepingu kehtivuse ajal maksustatakse üürkäibemaksuga.

2.2. Üürnik on kohustatud maksma üüri Saku Vallavalitsuse esitatud arve alusel SakuVallavalitsuse pangakontole nr EE862200001120079664 Swedbank seitsme (7) kalendripäevajooksul arve väljastamise kuupäevast või sularahas/ kaardimaksega kohapeal enne rajatise kasutust. Üür loetakse tasutuks alates selle laekumisest Üürileandjapangakontole.

2.3. Arve koostamise aluseks on Üürileandja poolt Saku Vallavalitsuse finantsteenistuseleesitatud teatis arve koostamiseks ruumide kasutamise eest.

2.4. Üürnikul tekib ruumide kasutamise õigus alles pärast üüri laekumist Saku Vallavalitsuse pangakontole.

3. Poolte kohustused

3.1. Üürileandja kohustub:

3.1.1. võimaldama Üürnikul kasutada lepingu eset alljärgneva graafiku kohaselt

3.1.2. teavitama Üürnikku vähemalt kaks päeva ette, kui lepingu eset on Üürileandjal endal vajakasutada Lepingu punktis 3.1.1. toodud aegadel.

3.2. Üürnik kohustub:

3.2.1. tasuma  üüri lepingus fikseeritud tingimustel;

3.2.2. kasutama lepingu eset sihipäraselt vastavalt Lepingule, ;

3.2.3. kasutama lepingu eset heaperemehelikult. Üürileandja ruumide rikkumise ja/või varakahjustamise või hävitamise korral hüvitama tekitatud kahju;

3.2.4. teavitama Üürileandjat vähemalt 24h, kui ta ei kasuta lepingu eset lepingupunktis 3.1.1. toodud aegadel. Eeltoodud etteteatamistähtajast mittekinnipidamisel, tasub Üürniküüri ka siis, kui ta lepingu eset tegelikult ei kasutanud;

3.2.5. teatama Üürileandjale viivitamatult lepingu esemes ja/või hoones toimunud avariist,tulekahjust jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgedelikvideerimiseks. Üürnik on kohustatud hüvitama Üürileandjale lepingu esemes või hoones toimunud avarii, tulekahju vms tagajärjel tekkinud kogu kahju, mis ei kuulu hüvitamiselekindlustusorganisatsiooni poolt ja mille eest Üürnik vastutab;

3.2.6. järgima tuletõrje- ja sanitaareeskirju ning vastutama tuleohutuse eest lepingu esemes;

3.2.7. teatama viivitamatult Üürileandjale, kui Üürnik on muutunud maksejõuetuks või kui Üürniku vastu on esitatud kohtusse avaldus tema pankroti väljakuulutamiseks;

3.2.8. teatama Üürileandjale Üürniku likvideerimismenetluse alustamisest koheselt kirjalikultpärast likvideerimisotsuse vastuvõtmist;

4. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

4.1. Leping lõpeb tähtaja möödumisel või lepingu eseme või hoone hävimisel võikasutuskõlbmatuks muutumisel.

4.2. Lepingu võib igal ajal lõpetada Poolte kirjalikul kokkuleppel.

4.3. Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellestÜürnikule kirjalikult seitse (7) kalendripäeva ette, kui Üürnik ei ole täitnud lepingu tingimusi,alljärgnevatel juhtudel:

4.3.1. Üürnik kasutab lepingu eset vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

4.3.2. Üürniku tegevus halvendab hoone või lepingu eseme seisundit;

4.3.3. Üürnik ei ole täies ulatuses tasunud üüri või muid lepingus nimetatud tasumisele kuuluvaidmakseid ühe (1) kuu jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates;

4.3.4. Üürnik on andnud lepingu eseme ilma Üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta allüürilevõi muul viisil kolmandate isikute kasutusse;

4.3.5. Üürnik on muul, Lepingus sätestamata viisil oluliselt rikkunud lepingu tingimusi.

4.4. Üürileandjal on õigus leping erakorraliselt ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellestÜürnikule kirjalikult seitse (7) kalendripäeva ette, kui Üürniku suhtes on välja kuulutatud pankrotvõi toimub muu äritegevuse lõpetamisele suunatud tegevus;

4.5. Üürnikul on õigus leping igal ajal olenemata põhjusest ennetähtaegselt üles öelda, teatadessellest Üürileandjale kirjalikult ette vähemalt seitse (7) kalendripäeva.

5. Teadete edastamine

5.1. Üks Pool edastab lepinguga seotud teated teise Poole lepingus märgitud aadressil. Aadressimuutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt.

5.2. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti teel, va juhtudel, kui lepingus on ettenähtud teate kirjalik vorm.

5.3. Poole iga nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olemakirjalikus vormis.

6. Lõppsätted

6.1. Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse mõlema Poolepoolt

6.2. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppemittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.